OM VELLET - VEDTEKTER

 
§ 1
Foreningens formål er å fremme medlemmenes og stedets fellesinteresser, slik som forhold og utvikling etter hvert kan forekomme. Foreningen er upolitisk.

§ 2
Alle med eiendom i Dalbekk skog kan bli medlemmer. Hver eiendom har en 1 stemme.

§ 3
Dalbekk Vel ledes av et styre på fem medlemmer som velges på årsmøte. Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem, samt ett varamedlem. Styrets medlemmer velges for en toårsperiode. Av styret kan det utgå tre og tre medlemmer (inkludert vara) hvert år. Slik at nestleder, sekretær og vara velges i år med partall; leder, kasserer og styremedlem i år med oddetall. Årsmøtet velger en revisor foren periode på to år. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig. Forslag til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte må være styret i hende minst 14 dager før møtet. Det kan ikke stemmes over saker det ikke er opplyst om i møteinnkallingen. Hver stemmeberettiget kan kun forvalte en fullmakt.

§ 4
Kasserer fører foreningens regnskap. Alle utbetalinger må godkjennes av leder.

§ 5
Revisor har adgang til å gjennomgå regnskapene når revisor finner det ønskelig. Regnskapet legges fram i revidert stand.

§ 6
Kontingenten er den som årsmøtet til enhver tid bestemmer. Kontingenten følger kalenderåret. Medlemmer som ikke betaler sin kontingent kan, etter styreavgjørelse, strykes.

§ 7
Årsmøte velger de arbeidskomiteer det finner nødvendig.

§ 8
Forslag til vedtektsendringer må skje på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Vedtak om endringer av vedtektene kan kun treffes med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Foreningen kan ikke oppløses såfremt fem - 5 medlemmer stemmer for dets bestående. Hvis foreningen oppløses skal mulige midler etter alle forpliktelser er dekket, anvendes til beste for Dalbekk skog.

§ 9
Foreningen er uvedkommende hva den enkelte grunneier foretar seg på sin eiendom. Foreningen kan ikke pålegge medlemmene tvungen dugnad.


Revidert etter årsmøtets bestemmelser 2012.

   
 
 
Dalbekk Vel   -   Leder: framoh@hotmail.com